Πολιτική Απορρήτου

Η  εταιρεία με την επωνυμία Fuzz Productions EE  Καλλιτεχνικές Eκδηλώσεις (εφεξής «Εταιρεία») , που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Θεσσαλονίκης και Αρτέμιδος 31 ΤΚ 177 78 με ΑΦΜ 800616435 Δ.Ο.Υ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΗΛ. 2109425932 ως ιδιοκτήτρια του παρόντος διαδικτυακού τόπου (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») δια του παρόντος ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη/πελάτες της αναφορικά με το είδος και το σύνολο των πληροφοριών που τυχόν συλλέγει και επεξεργάζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά την αγορά Εισιτηρίου και κατά περιήγηση τους στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο και να τους διαβεβαιώσει ότι τυχόν επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων γίνεται με γνώμονα πάντα το συμφέρον των χρηστών / πελατών, τηρουμένων των αρχών της νομιμότητας, διαφάνειας, ακρίβειας, διαθεσιμότητας  και ακεραιότητας σε όλες τις εκφάνσεις της, καθώς και ότι εναρμονιζόμενη πλήρως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «GDPR») εφαρμόζει τα Κατάλληλα Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα (Κ.Τ.Ο.Μ.) για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα των χρηστών / πελατών

Διαβάζοντας παρακάτω θα είστε πλήρως ενημερωμένοι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (συλλογή, διαχείριση, χρήση, αποθήκευση, διαβίβαση προς τρίτους, προστασία), για το χρονικό διάστημα τήρησης αυτών, καθώς και για τα δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 • Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα:Είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,
 • Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων:κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • Ποια Δεδομένα σας Συλλέγουμε:Κατά την αγορά του Εισιτηρίου, εφόσον αυτή έχετε πραγματοποιήσει την αγορά ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληρωμών “VIVA” ή κατά την εγγραφή σας στο newsletter οι χρήστες του Διαδικτυακού μας τόπου, μας γνωστοποιούν την διεύθυνση ηλεκτρονικής τους επικοινωνίας (email). ΠΡΟΣΟΧΗ από τα στοιχεία που ζητάει η ηλεκτρονική πλατφόρμα πληρωμών VIVA εμείς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το email σας και κανένα άλλο προσωπικό σας στοιχείο.
 • Σκοπός επεξεργασίας των στοιχείων σας:Σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η ενημέρωσή σας για τα νέα της Εταιρείας μας, τις διοργανώσεις της και τις προσφορές της.
 • Νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία μας:Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με την μεταξύ μας συμφωνία κατά την εγγραφή σας στο newsletter μας.Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας τα έχουμε λάβει κατά την διαδικασία πώλησης / αγοράς του Εισιτηρίου, τότε ισχύουν οι όροι του παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.3471/2006 σύμφωνα με τον οποίο  «Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών του προμηθευτή ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και όταν ο αποδέκτης του μηνύματος δεν έχει δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση του, υπό την προϋπόθεση ότι του παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων και αυτό κατά τη συλλογή των στοιχείων επαφής, καθώς και σε κάθε μήνυμα, σε περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση.»
 • Αποδέκτες των Δεδομένων σας:Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι ακόλουθοι:
  • Η Εταιρεία μας

  Η Εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν διαβιβάζει/ γνωστοποιεί σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα προσωπικά σας δεδομένα.

  Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρείας μας, μπορείτε ελεύθερα να απευθύνεστε στο εξής email: support@fuzzproductions.gr

 • Η Εταιρεία μας και τα Προσωπικά σας Δεδομένα:Η Εταιρεία μας:
  • Τηρεί εχεμύθεια για τα προσωπικά δεδομένα που της γνωρίζετε.
  • Δεν διαβιβάζει σε τρίτους, πέραν όσων αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος, Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια σας.
  • Λαμβάνει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους όπως ασφαλές λογισμικό, φυσική προστασία, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση.
  • Τα συστήματά μας από το σχεδιασμό και εξ ορισμού διασφαλίζουν ότι θα είμαστε σε θέση να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) .
  • Θα σας ενημερώσει άμεσα για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ως υπεύθυνος επεξεργασίας.
 • Διαβίβαση των Δεδομένων σας στο εξωτερικό:Τα Προσωπικά σας Δεδομένα ΔΕΝ διαβιβάζονται στο εξωτερικό.
 • Χρόνος τήρησης των Δεδομένων σας – Διαγραφή τους:Η εταιρεία μας, διατηρεί τα δεδομένα σας, σε ηλεκτρονικό αρχείο για δέκα (10) έτη ή μέχρι να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να σας ενημερώνουμε για τις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε. Μετά το πέρας των 10 ετών, η εφόσον το μας το ζητήσετε,  τα προσωπικά σας δεδομένα (δηλαδή το email) διαγράφονται ολοσχερώς χωρίς δυνατότητα ανάκτησης.

 

 1. Ασφάλεια των Δεδομένων σας:Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους μας οι οποίοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά για τήρηση εχεμύθειας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.Έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας (ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης, προστασία υπολογιστικών συστημάτων λογισμικού και εξοπλισμού Δικτύου).Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.
 2. Ποια είναι τα δικαιώματα σας:
  • Δικαίωμα Ενημέρωσης.

  H Εταιρεία μας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας, όπως περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση.

  Κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων σας, από την έναρξη της συμβατικής μας σχέσης (συμφωνία για αποστολή του Newsletter μας ή αγορά του Εισιτηρίου), λαμβάνετε γνώση της παρούσας. Στην συνέχεια μπορείτε να ανατρέχετε στο παρόν κείμενο ενημέρωσης  στον διαδικτυακό μας τόπο και συγκεκριμένα στο URL “https://www.fuzzclub.gr/privacy/

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

  Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πως και εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

  • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση email) στο εξής email support@fuzzproductions.gr

  • Δικαίωμα διαγραφής.

  Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στις περίπτωση που την έχετε προηγουμένως υποβάλλει.

  • Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

  Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

  Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

  Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε άμεσα την επεξεργασία των Δεδομένων σας εκτός αν υφίστανται άλλοι νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν.

 3. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας:Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο 2109425932 ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: support@fuzzproductions.gr
 4. Χρόνος απόκρισης στα Αιτήματα σας:Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση επιπλέον (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας στην απάντησή προς εσάς.Για την ενημερωθείτε για την εξέλιξη των αιτημάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο εξής τηλεφωνικό νούμερο 2109425932 ή στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@fuzzproductions.gr
 5. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων – προφίλ: Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.
 6. Καταγγελία προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που βρίσκεται στην Αθήνα, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, , τηλ. 210 6475600, ΦΑΞ  210 6475628. complaints@dpa.gr, αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή καταγγελίας στον εξής σύνδεσμο : http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL
 7. Ενημέρωση για τροποποιήσεις του παρόντος:

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα το δημοσιεύουμε στο URL https://www.fuzzclub.gr/privacy/ στην ιστοσελίδα μας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.